Đến tháng 07/2022 Thành phố Cần Thơ đã giải quyết
99.77 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 22:22 ngày 02/07/2022)