Đến tháng 06/2023 Thành phố Cần Thơ đã giải quyết
99.92 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 16:08 ngày 09/06/2023)