Đến tháng 05/2022 Thành phố Cần Thơ đã giải quyết
99.7 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 22:21 ngày 25/05/2022)