Đến tháng 09/2023 Thành phố Cần Thơ đã giải quyết
99.95 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 11:14 ngày 25/09/2023)